Ondersteuning

  • Crisis opvang

Als een jeugdige (tijdelijk) niet meer thuis kan verblijven, kan hij of zij ook in een crisisplek in ons gezinshuis worden geplaatst.

Binnen het gezinshuis hebben wij twee plekken gereserveerd voor crisisplaatsing. Het gaat daarbij om 24-uursplaatsing (dag en nacht) voor de duur van maximaal drie weken.

De gezinsouders stimuleren en ondersteunen het kind bij het onderhouden van contact met zijn ouders en zorgen voor begeleiding van het kind bij overplaatsing naar zijn vervolgplek.

De gezinsouder informeert de plaatser over de ontwikkeling en voortgang van het kind op basis van verzamelde informatie over het kind en zijn situatie. De plaatser onderzoekt in deze periode hoe de hulpverlening verder vorm moet krijgen.

  • Interculturele ambulant begeleiding

Naast het bieden van de primaire biologische behoeften aan de jongeren, wordt er ook ambulante hulpverlening aangeboden. De ambulant hulpverlener werkt samen met de jongere aan de dagelijkse taken. Er is sprake van meervoudige problematiek in het gezin waar de kinderen vandaan komen. Dit kunnen kind- en/of ouderfactoren zijn die invloed hebben gehad op de ontwikkeling en opvoeding. Naast ondersteuning bij de taken in het gezinshuis wordt er ook psychosociale en opvoedingsondersteuning aan ouders geboden. Hierdoor versterkt de ouder zijn pedagogische vaardigheden. Het vergroten van de opvoedingsvaardigheden zullen de ouders beter in staat zijn om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen.

Gezinshuis El Noor biedt ook ambulante begeleiding zowel individueel als systeemgericht aan kinderen en jongvolwassenen die nog bij hun ouders wonen en/of zelstandig komen te wonen maar nog begeleiding nodig hebben. Er wordt contact opgenomen met de deskundigen die de jongeren begeleidden gedurende opname zodat het traject kan worden doorgezet. Tijdens de ambulante fase wordt er gewerkt aan het versterken van de jongere en diens sociale kaart in de buurt en het assisteren van de jongeren bij het aangaan van contacten met diverse loketten. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de jongere staat centraal en de begeleiding is erop gericht dit zoveel mogelijk aan te moedigen.

De hulpverlener van El Noor heeft zijn eigen expertise en op wens van de cliŽnt wordt er de mogelijk geboden in de eigen taal Frans, Italiaans, Marokkaans Arabisch in allerlei soort dialecten o.a Egyptisch, Syrisch en Irakees te communiceren. El Noord levert interculturele begeleiding.


De hulpverleners van El Noor beschikt over interculturele competenties en is zich bewust van eigen referentiekader en rekenen houdt met de referentiekader van de cliŽnt.

De hulpverlener van El Noor bezit over een cultuur sensitieve houding en staat open voor culturele verschillen. De hulpverlener heeft kennis over het opbouwen van een vertrouwensrelatie en passen die toe in de praktijk met de cliŽnt

De hulpverlener staat naast de cliŽnt en straalt een open en respectvolle culturele sensitieve houding naar de cliŽnt. Hij is betrouwbaar en hanteert bewuste interculturele competenties vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te bejegenen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreŽerd.

  • Begeleid wonen

Bij gezinshuis El Noor is er plek voor een tienermoeder en haar baby. De moeder krijgt hulp of begeleiding van gezinshuisouders. Het wordt ook wel Zelfstandigheidstraining genoemd. De moeder wordt begeleid in het vinden van een baan, het opbouwen van een sociaal netwerk, omgaan met geld, het vinden van een woning etc. Begeleid wonen is geschikt voor jongeren die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar nog een duwtje in de rug nodig hebben. Het is belangrijk dat de jongere leert om onafhankelijk en zelf beslissingen kan nemen: zelfredzaamheid.

Deze plek bieden we voor moeders. De moeder leert om te kijken of ze uiteindelijk zelfstandig kan gaan wonen. Mocht het niet lukken, dan wordt er gezamenlijk gekeken naar een plek dat wel geschikt is.

U kunt in aanraking komen met begeleid wonen als u een indicatie heeft voor verlengde jeugdzorg, een indicatie heeft die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).